Moths: Family Crambidae  GRASS / SNOUT MOTHS

Hover on an image for the species name; click it to go to the more detailed species page.
Bocchoris inspersalis Cirrhochrista grabczewskyi Crocidolomia pavonana Culladia inconspicuellus Diaphania indica Duponchelia fovealis fovealis
Dysallacta negatalis Ischnurges lancinalis Nausinoe geometralis Palpita vitrealis Parotis baldersalis Spoladea recurvalis
Synclera traducalis Terastia margaritis Uresiphita gilvata Uresiphita polygonalis Uresiphita polygonalis Autocharis jacobsalis
Pseudonoorda rubricostalis Achyra nudalis Euchromius nigrobasalis Achyra coelatalis Parapoynx diminutalis Euchromius discopis
Uresiphita gilvata Ancylolomia chrysograpellus Autocharis albiplaga Epascestria euprepialis Parapoynx fluctuosalis Phostria bistigmalis
Glyphodes amphipeda Tegostoma species Haritalodes derogata Herpetogramma mutualis Herpetogramma phaeopteralis Lamprophaia ablactalis
Noorda blitealis Angustalius malacellus Classeya argyrodonta Chilo species Crocidolomia pavonana Herpetogramma basilis
Pardomima distortana          
Uresiphita polygonalis larva          

home      tuis      motlys      moth list      next