Tephrosia capensis    
Tephrosia capaensis
Kaingo Private Game Reserve, Feb 2019

tuis       home      veldblomlys      flower list      next