Tephrosia  cf retusa   
Tephrosia retusa
Moletadikgwa Wildlife Sanctuary

tuis       home      veldblomlys      flower list      next