Hover on an image for the species name; click it to go to the more detailed species page.
Moths: Family Noctuidae  OWLET MOTHS
Sub-family  Acontiinae
Acontia citripennis Acontia discoidea Aconitia ectorrida Acontia natalis Acontia nubilata Acontia tetragonisa
Acontia transfigurata transfigurata Acontia wahlbergi Acontia guttifera Acontia imitatrix    
Acontia conifrons Acontia insocia larva Aconitia tanzaniae hampsoniana larva Acontia transfigurata larva    
Sub-family  Acronictinae
Acronicta species Acronicta species Acronicta transvalica Acronicta verbenata Craniophora paragrapha Diphtherocome verbenata
Megalonycta paragrapha          
Sub-family  Agaristinae  FORESTER MOTHS
Agoma trimenii Agoma trimenii Acrapex festiva Heraclia superba Ovios capensis Schausia coryndoni
Schausia coryndoni Lophonotidia nocturna Lophonotidia nocturna Lophonotidia melanoleuca larva    
Sub-family  Amphyrinae
Callyna nigerrima
Sub-family  Bagisarinae
Amyna axis Amyna punctum Amyna species Amyna stricta Brevipecten cornuta Brevipecten cornutus
Chasmina tibialis Pardoxia graellsii Xanthodes albago Xanthodes albago Xanthodes brunnescens Xanthodes brunnescens
Argyrogramma signata larva  
Sub-family  Boletobiinae
Eustrotia bryophilina Eustrotia megalena
Sub-family  Bryophilinae
Cryphia fulvifusa Cryphia leucomelaena Cryphia species Cryphia fulvifusa
Sub-family  Condicinae
Condica capensis Condica capensis
Sub-family  Cuculliinae
Cucullia consimilis Cucullia consimilis Cucullia consimilis Cucullia consimilis Cucullia hutchinsoni Cucullia hutchinsoni
Cucullia inaequalis Cucullia pallidistra cucullia terensis      
Sub-family  Eriopyrinae
Callopistria lattreillei Callopistria species Callopistria yerburii
Sub-family  Eustrotiinae
Acontiola heliastis Acontiola sancta Acontiola sancta Aconzarba decissima Maliattha subblandula Ozarba bipartita
Ozarba corniculans Ozarba heliastis Ozarba hemiochra Ozarba hemipolia Ozarba jansei Ozarba nicotrai
Ozarba semipurpurea Ozarba varia Pseudozarba cupreofascia Pseudozarba opella Deltote johnjoannoui Deltote megalena
Ozarba accincta Pseudozarba aethiops        
Sub-family  Hadeninae
Leucania loreyi Mythimna substituta Mythimna tincta Omphalestra mesoglauca Omphalestra mesoglauca Vietteania intestata
Tycomarptes inferior Mythimna umbrigera Tycomarptes praetermissa larva Mythimna natalensis Diaphone eumela larva  
Sub-family  Heliothinae
Helicoverpa armigera Helicoverpa armigera Heliocheilus stigmatia Heliothis scutuligera Helicoverpa armigera larva  
Sub-family  Hypocalinae
Hypocala deflorata
Sub-family  Noctuinae  CUTWORMS & DART MOTHS
Agrotis biconica Agrotis denticulosa Agrotis ipsilon Agrotis species Agrotis species Agrotis spinifera
Brithys crinii Iambia jansei Iambiodes nyctostola Lepidodelta stolifera Lycophotia melanephra Stenopterygia firmivena
Agrotis caffra Agrotis puta Agrotis segetum Axylia annularis Feliniopsis species Iambia inferalis
Magusa versicolora Agrotis denticulosa Mentaxya albifrons Iambia transvers Mycraxylia intendens Brithys crini
Sub-family  Oncocnemidinae
Anedhella rectiradiata
Sub-family  Pantheinae
Thiacidas berenice Thiacidas hampsoni Thiacidas hampsoni Thiacidas khomasana
Sub-family  Plusiinae  PLUSIINE LOOPER MOTHS
Argyrogramma signata Chrysodeixis acuta Cornutiplusia circumflexa Ctenoplusia dorfmeisteri Ctenoplusia dorfmeisteri Thysanoplusia orichalcea
Thysanoplusia orichalcea Chrysodeixis chalcites Vittaplusia vittata      
Sub-family  Xyleninae
Acrapex aenigma Brephos festiva Ariathisa abyssinis Athetis albirena Athetis ignava Athetis leuconephra
Athetis satellitia Athetis species Magusa callixena Magusa callixena Magusa viettei Caradrina atriluna
Ectochela vansoni Ethioterpia lichenea Ethioterpia marmorata Hypoplexia melanica Hypoplexia melanica Lophotarsia ochroprocta
Paracroria griseocincta Paracroria species Spodoptera cilium Spodoptera littoralis Spodoptera triturata Tracheplexia species
Tracheplexia species Caradrina tenebrata Cosmia natalensis Procrateria basifascia Euplexia augens Athetis pallicornis
Spodoptera mauritia          

home      tuis      motlys      moth list     back to top      next