Moths: Family Geometridae

Hover on an image for the species name; click it to go to the more detailed species page.
Allochrostes biornata Ascotis reciprocaria Ascotis reciprocaria Chiasmia brongusaria Chiasmia species Chiasmia observata
Chloroclystis cf muscos Chloroclystis grisea Cleora nigrisparsali Comostolopsis stillata Conolophia conscitaria Discomiosis crescentifera
Drepanogynis cambogiaria Drepanogynis cambogiaria Ectropis species Erastria species Erastria species Isturgia catalaunaria
Isturgia deerraria Ligdia batesii Mimoclystia pudicata Mixocera frustratoria Mixocera frustratoria Petovia marginata
Petovia marginata Plateoplia acrobelia Prasinocyma species Rhodometra sacraria Rhodometra sacraria Scopula nigrinotata
Scopula sinnaria bisinuata Scopula vestalis Scopula straminea Terpnostola ardescens Victoria fuscithorax Xylopteryx arcuata
Xylopteryx arcuata Xylopteryx prasinaria Zamarada transvisaria Omphax plantaria    

home      tuis      motlys      moth list